Jak pomáhat

 

Darovací smlouvy

S darovací smlouvou to funguje následovně:

  1. vytiskněte dvě Vámi doplněné smlouvy
  2. zašlete peníze na uvedený účet a dejte nám vědět, že byly zaslány
  3. pošlete dvě Vámi potvrzené smlouvy na naši adresu
  4. po obdržení prostředků Vám námi potvrzenou smlouvu zašleme zpět.

 

Ke stažení

Příloha : vzor_darovaci_smlouva_na_financni_dar_OSOB.doc [doc ; 229376 bytů]

Příloha : vzor_darovaci_smlouvy_na_financni_dar_SPOL.doc [doc ; 207360 bytů]

Příloha : vzor_darovaci_smlouvy_na_vecny_dar_SPOL.doc [doc ; 208384 bytů]

 

Jakékoli další dotazy rádi odpovíme a těšíme se na možnou další spolupráci cfpb@quick.cz

 

Dary a daně

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč.

Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky.

U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu u ostatního majetku.

Jsou-li v úhrnu obsaženy i dary na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární a charitativní v souvislosti s živelní pohromou, může být o hodnotu těchto darů překročen limit 2 % ze sníženého základu daně, nejvýše však lze v úhrnu odečíst 4 % ze sníženého základu daně.

Jak nám můžete pomoci

 

Potravinové banky nekupují zboží, které dále rozdělují. Potraviny nepředávají přímo. Odmítají diktát peněz. Jejich jednání se vyznačuje snahou podporovat aktivní a odpovědnou solidaritu.

Jejich provoz se zajišťuje těmito prostředky:
dary a dotace,

  • věcné dary pro zajištění provozu,
  • převzetí části provozních nebo mzdových nákladů třetími osobami,
  • participací nevládních organizací,
  • zapojením dobrovolníků.

 
DARY POTRAVIN

V Evropě se plýtvá tisíci tunami potravin, které by mohly být rozděleny těm lidem, kteří nemají dostatek prostředků na živobytí.
Vy, aktéři v zemědělském a potravinářském sektoru, v distribuci potravin, výrobci a prodejci, vy můžete pomoci! My máme potřebu běžných potravinářských výrobků a čerstvých potravin vyváženého sortimentu, které umožní podpořeným lidem, aby se cítili „jako všichni“.
Kontaktujte nás. Nejbližší potravinová banka se Vám ozve a zaručí správné zacházení se zbožím, respektování hygienických norem a bezpečnou manipulaci s potravinami. Zajistí dodání Vašich potravin: lidem v obtížné sociální situaci prostřednictvím partnerských nestátních organizací poskytujících sociální služby nebo humanitární a charitativní pomoc.

 

FINANČNÍ DARY

Náklady na provoz potravinových bank, na technické zajištění hygienických norem a bezpečnosti potravin, na skladování zboží a zásobování jsou z veřejných zdrojů podporovány nedostatečně, státní dotační tituly neexistují.
Potravinové banky s vděčností přijmou finanční dar, jehož hodnota je odpočitatelná od daňového základu. Chcete-li nám pomoci, kontaktujte nás na cfpb@quick.cz nebo přímo potravinovou banku podle své volby.

 

VĚCNÉ DARY A DARY SLUŽEB

Každá potravinová banka má specifické potřeby ligistických prostředků a dalšího vybavení. Můžeme například použít prostředky, které jste se rozhodli nahradit novými, ale které jsou ještě funkční: dodávková auta, zařízení pro skladovou manipulaci, kancelářské potřeby… Chcete-li nám pomoci, kontaktujte nás na cfpb@quick.cz nebo přímo potravinovou banku podle své volby.

 

DARY ČASU

Provoz České federace potravinových bank zajišťují výhradně dobrovolníci. Dobrovolnická služba je stále žádanější, zejména v těchto oblastech:

Komunikace:
Dobrovolníci mohou vzít na sebe úlohu public relations, publicitu, články, vztah s médii, fundraising, dopisy dodavatelům a dalším dárcům. Dobrovolníci se mohou podílet na strategii komunikace na národní i evropské úrovni, ale také přímo v jednotlivých potravinových bankách na regionální úrovni. Chcete-li se k nám připojit, kontaktujte nás na cfpb@quick.cz. 

Provoz potravinové banky:

Dobrovolníci se mohou zapojit přímo do provozu a speciálního poslání potravinových bank na místní a regionální úrovni. Každá banka má své provozní potřeby. Pro více informací kontaktujte přímo potravinovou banku podle své volby.