Memorandum o spolupráci s Ústeckým krajem

02.06.2014 16:49

Potravinová banka v Ústeckém kraji uzavřela  dne 29.5.2014 Memorandum o spolupráci s Ústeckým krajem. 

 

Memorandum o spolupráci

 

Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48 v Ústí nad Labem

aa

Potravinová banka v Ústeckém kraji, se sídlem Pražská 14 v Litoměřicích

 

uzavírají toto Memorandum o spolupráci,

vycházejíce za společného přesvědčení o nutnosti spolupráce v oblasti pomoci chudým občanům na území Ústeckého kraje a lidem postiženým přírodní katastrofou.

 

Článek I.

Zásady spolupráce

 1. Uzavření Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci obou stran při zajišťování přebytků potravin od regionálních výrobců a prodejců za účelem distribuce potravin lidem žijícím v chudobě nebo postiženým přírodní katastrofou.
 1. Spolupráce bude uskutečňována formou výměny informací, vzájemnými konzultacemi, přijetím společného stanoviska, dále společným postupem a vzájemnou prezentací či jinou vhodnou formou v souladu s platnými právními předpisy.

 

Článek II.

Oblasti spolupráce

 1. Spolupráce se bude vztahovat zejména na oblast vzájemné prezentace a podpory při vyjednávání s regionálními producenty potravin a obchodníky.
 2. Spolupráce se zaměří na podporu dialogu s poskytovateli sociálních služeb v regionu za účelem spolupráce při distribuci potravin potřebným lidem.
 3. Obě strany budou spolupracovat při řešení přírodních katastrof v oblasti zásobování potravinami postižených občanů, zasahujících záchranářů a dobrovolníků, dále také při skladování a distribuci humanitární potravinové pomoci v postižených oblastech.
 4. Obě strany se budou podílet na přípravě a realizaci koncepčních projektů v oblasti potravinové pomoci chudým lidem a lidem v nouzi.

Článek III.

Ustanovení společná a závěrečná

 1. Se vzájemně poskytnutými informacemi budou obě strany nakládat v souladu s platnými právními předpisy a způsobem, který nebude na újmu druhé straně.
 2. Obě strany mohou vhodným způsobem informovat veřejnost o přijetí Memoranda a o rozsahu spolupráce.
 3. Memorandum o spolupráci může být změněno písemným dodatkem schváleným oběma stranami.
 4. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.
 5. Memorandum pozbývá platnosti písemnou dohodou stran nebo doručením písemného oznámení jedné ze stran druhé straně, že se Memorandem nehodlá nadále řídit.

 

V Ústí nad Labem dne 29.5.2014